Středoškolská matematika

Středoškolská matematika od prváku k maturitě. S nadhledem!

Nejlepší evropská učebnice

Nové hybridní učebnice matematiky pro střední školy vás perfektně připraví k úspěšnému složení maturitní zkoušky z matematiky. Každá kapitola je složena z teoretického vysvětlení, konkrétního vysvětlení na krokovaných příkladech, souvislostí a příkladů uplatnění v praxi až následně po možnost samostatného procvičování.

Propojení s webem
Na každé stránce v učebnici najdete unikátní kód, který umožňuje rychlý přístup k dalším, na probíranou látku přímo navazujícím interaktivním cvičením, testům ve dvou úrovních obtížnosti a dalším pomocným materiálům.

14dílná řada učebnic
V čem je tahle učebnice vlastně jiná než všechny ostatní?
Každá z našich učebnic je propojená s rozšiřujícími online cvičeními, souhrnnými testy, výsledky a krokovanými řešeními úloh z učebnice. To vše najdete na webu Škola s nadhledem. Stačí zadat kód z učebnice a hned můžete procvičovat dané téma.
Aha...
…a navíc, obsahuje užitečné rady a tipy k maturitě pro každé téma.

Nabídka publikací z této řady

Učebnice

Číselné obory, množiny

Nová čtrnáctidílná řada učebnic matematiky tematicky pokrývá středoškolské učivo potřebné ke složení maturitní zkoušky z matematiky 1. díl je zaměřený na číselné obory a množiny. Obsahuje témata: Přirozená čísla, Celá čísla, Racionální čísla, Reálná čísla, Mocniny a odmocniny, Množiny a množinové operace, Vennovy diagramy, TIPY K MATURITĚ, NEJČASTĚJŠÍ CHYBY, Výsledky.

Učebnice

Algebraické výrazy

Nová čtrnáctidílná řada učebnic matematiky tematicky pokrývá středoškolské učivo potřebné ke složení maturitní zkoušky z matematiky 2. díl obsahuje procvičování na algebraické výrazy. Obsahuje témata: Výrazy, Mnohočleny, Lomené výrazy, Výrazy s odmocninami, Vyjadřování neznámé ze vzorce, TIPY K MATURITĚ, NEJČASTĚJŠÍ CHYBY, Výsledky.

Učebnice

Rovnice a nerovnice I.

Nová čtrnáctidílná řada učebnic matematiky tematicky pokrývá středoškolské učivo potřebné ke složení maturitní zkoušky z matematiky 3. díl obsahuje učivo k tématu rovnic a nerovnic (1. část). Obsahuje témata: Rovnice a nerovnice – úvodní pojmy, Lineární rovnice, Lineární nerovnice a jejich soustavy, Rovnice v součinovém a podílovém tvaru, Nerovnice v součinovém a podílovém tvaru, TIPY K MATURITĚ, NEJČASTĚJŠÍ CHYBY, Výsledky.

Učebnice

Rovnice a nerovnice II.

Nová čtrnáctidílná řada učebnic matematiky tematicky pokrývá středoškolské učivo potřebné ke složení maturitní zkoušky z matematiky 4. díl obsahuje učivo na téma rovnice a nerovnice (2. část). Obsahuje témata: Kvadratické rovnice, Kvadratické nerovnice, Soustavy lineárních rovnic, Slovní úlohy, TIPY K MATURITĚ, NEJČASTĚJŠÍ CHYBY, Výsledky.

Učebnice

Funkce

Nová čtrnáctidílná řada učebnic matematiky tematicky pokrývá středoškolské učivo potřebné ke složení maturitní zkoušky z matematiky 5. díl zaměřený na procvičování funkcí. Obsahuje témata: Základní vlastnosti funkcí, Lineární funkce, Kvadratické funkce, Racionální lomené funkce, Funkce exponenciální, Funkce logaritmické, Exponenciální a logaritmické rovnice a nerovnice, TIPY K MATURITĚ, NEJČASTĚJŠÍ CHYBY, Výsledky.

Učebnice

Planimetrie I.

Nová čtrnáctidílná řada učebnic matematiky tematicky pokrývá středoškolské učivo potřebné ke složení maturitní zkoušky z matematiky 6. díl je zaměřený na učivo Planimetrie (1. část). Obsahuje témata: Základní planimetrické pojmy a poznatky, Trojúhelníky, Čtyřúhelníky, Mnohoúhelníky, Kružnice, kruh a jejich části, Množiny bodů dané vlastnosti, TIPY K MATURITĚ, NEJČASTĚJŠÍ CHYBY, Výsledky.

Učebnice

Planimetrie II.

Nová čtrnáctidílná řada učebnic matematiky tematicky pokrývá středoškolské učivo potřebné ke složení maturitní zkoušky z matematiky 7. díl je zaměřený na učivo Planimetrie (2. část). Obsahuje témata: Konstrukční úlohy, Konstrukce kružnic, Konstrukce trojúhelníků, Konstrukce čtyřúhelníků, TIPY K MATURITĚ, NEJČASTĚJŠÍ CHYBY, Výsledky.

Učebnice

Planimetrie III.

Nová čtrnáctidílná řada učebnic matematiky tematicky pokrývá středoškolské učivo potřebné ke složení maturitní zkoušky z matematiky 8. díl je zaměřený na učivo Planimetrie (3. část). Obsahuje témata: Osová souměrnost, Středová souměrnost, Posunutí, Otočení, TIPY K MATURITĚ, NEJČASTĚJŠÍ CHYBY, Výsledky.

Učebnice

Goniometrie a trigonometrie

Nová čtrnáctidílná řada učebnic matematiky tematicky pokrývá středoškolské učivo potřebné ke složení maturitní zkoušky z matematiky 9. díl obsahuje cvičení k tématu goniometrie a trigonometrie. Obsahuje témata: Goniometrie – úvod, Goniometrické funkce sinus, kosinus, Goniometrické funkce tangens, kotangens, Goniometrické vzorce, Goniometrické rovnice a nerovnice, Trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku, Trigonometrie obecného trojúhelníku, TIPY K MATURITĚ, NEJČASTĚJŠÍ CHYBY, Výsledky.

Učebnice

Stereometrie I.

10. díl obsahuje učivo k tématu stereometrie: Základní stereometrické poznatky, Polohové vlastnosti, Řezy mnohostěnů, Průnik přímky s mnohostěnou, TIPY K MATURITĚ, NEJČASTĚJŠÍ CHYBY, Výsledky

Učebnice

Stereometrie II.

11. díl obsahuje cvičení k tématu stereometrie: Metrické vlastnosti, Hranol a jehlan, Válec a kužel, Komolý jehlan a komolý kužel, Koule a její části, TIPY K MATURITĚ, NEJČASTĚJŠÍ CHYBY, Výsledky

Učebnice

Analytická geometrie v rovině

12. díl je zaměřený na analytickou geometrii rovině: Soustava souřadnic v rovině, Vektory v rovině, Odchylka vektorů, Přímka, polopřímka a úsečka, Vzájemná poloha bodů a přímek, TIPY K MATURITĚ, NEJČASTĚJŠÍ CHYBY, Výsledky

Učebnice

Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika

13. díl je zaměřený na kombinatoriku, pravděpodobnost a statistiku, obsahuje témata: Posloupnosti - základní pojmy, Aritmetická posloupnost, Geometrická posloupnost, Nekonečná geometrická řada, Využití posloupnosti ve finanční matematice, TIPY K MATURITĚ, NEJČASTĚJŠÍ CHYBY, Výsledky

Učebnice

Posloupnosti a řady

14. díl je zaměřený na posloupnosti a řady, obsahuje následující témata: Posloupnosti - základní pojmy, Aritmetická posloupnost, Geometrická posloupnost, Nekonečná geometrická řada, Využití posloupnosti ve finanční matematice, TIPY K MATURITĚ, NEJČASTĚJŠÍ CHYBY, Výsledky

Můj avatar
Administrace
Online cvičení Odhlásit se